Aktualności

UWAGA !!!

Szanowni Państwo!

W związku z zagrożeniem pandemicznym, mając na względzie Państwa
i nasze bezpieczeństwo oraz chcąc w jak największym stopniu zminimalizować zagrożenie zakażeniem koronawirusem, wstrzymana została do odwołania bezpośrednia obsługa uczestników projektów oraz osób zainteresowanych wzięciem udziału w projektach realizowanych przez Fundację Inkubator.

Pozostajemy do dyspozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej .

Wszystkie dokumenty i zapytania dotyczące projektu CZAS NA ZMIANY prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: a.pisera@inkubator.org.pl.

Rekrutacja do projektu

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z załącznikami, w tym formularzem rekrutacyjnym i wykazem obszarów (gmin) słabo zaludnionych w województwie łódzkim, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) dostępne sąw pliku do pobrania oraz w siedzibie biura projektu.

SKŁADANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

od 10.06.2019r. do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie (tj. 50):

 • w biurze projektu: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-15.00;
 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;

Informacje o projekcie

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W  projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mieszkańcy obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • ukończyli 30. rok życia;
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach;
 • mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, stanowić mogą max. 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem.

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „CZAS NA ZMIANY”, dostępnym w pliku do pobrania oraz w biurze projektu.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 • identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe dla 50 osób w wymiarze 3h/osobę;
 • szkolenia zawodowe i kursy dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – dla 50 osób ( ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu);
 • płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy dla co najmniej
  35 uczestników (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz pokrywane jest ubezpieczenie NNW);
 • subsydiowane zatrudnienie na okres 6 miesięcy/osobę dla 15 osób
  (ze środków projektu pokrywane są wydatki pracodawcy związane z kosztami wynagrodzenia pracownika, tj. wynagrodzenie brutto wraz ze składkami pracodawcy do kwoty 3000,00 zł/m-c);
 • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla min. 8 pracodawców  – refundacja pracodawcy przyjmującemu uczestnika do pracy na podstawie umowy o pracę kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ( średnio w wysokości 5000,00 zł netto);
 • pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 5

Tel. (42) 637 01 78; 609 466 688

E-mail: czasnazmiany@inkubator.org.pl